مهندس ابراهیم رنجبرلیلی

مهندس ابراهیم رنجبرلیلی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

رئیس نرم افزار شرکت امداد خودرو سایپا

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

ارتباط اثربخش با کودک
بسیار خوب مطالبی بیان شده بود.