رسول مشرفی زاده

رسول مشرفی زاده

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

سبک زندگی ارزش آفرینانه
بسیار مفید و عالی بود بعد از وب یاد جناب شبانعلی دومین وب یادی بود که واقعا ازش لذت بردم