علیرضا فرجامی

علیرضا فرجامی

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناسی نرم افزار, دانشجوی ارشد مترجمی زبان,مدرس زبان انگلیسی