محمد رضا صادقی

محمد رضا صادقی

کارشناسی ارشد

20 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
سلام ارایه مطالب در زمان بسیار کوتاه به نحوی بود که به راحتی جان کلام قابل فهم بود. از وقتی که برای این دوره گذاشتم، خوشحالم.