عباس واحدی

عباس واحدی

کارشناسی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
تدریس مبحث از یاد رفته همه یادگیرندگان و یاد دهنده گان جالب بود
متخصص حرفه ای
مطالب بسیار راحت و قابل هضم و دوستانه بیان شد در ضمن زمانبسیار مناسبی داشت و نوع بیان با صداقت بود. به مطلبی اشاره شد که دغدغه همه ماست و نمیدانیم