عباس فروغی

عباس فروغی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
اشراف استاد به موضوع درس