ریحانه سادات ذکری

ریحانه سادات ذکری

6 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با قانون کار
بسیار شفاف و روشن مسائل کلی گفته شد. متشکرم