کیانوش  طهماسبی

کیانوش طهماسبی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
توضیحات کامل بود بیان شیوا و تاثیر گزار بود متشکرم