حامی ایرانمنش

حامی ایرانمنش

کارشناسی

14 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت شبکه

وب‌یادهای شرکت کرده