مهناز آقاعلی خانی

مهناز آقاعلی خانی

کارشناسی

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
تجربیاتشون درباره یادگیری خوب بود.