فاطمه فرخی

فاطمه فرخی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
محمدرضا مثل عالی بود.
متخصص حرفه ای
تعریف‌های دقیق و علمی به زبان ساده ارائه شده است.