کامیار مهرپور

کامیار مهرپور

دکترا

18 وب‌ياد شرکت کرده

Ch.Eng,MBA,DBA,MOTعلاقه مند به یادگیری

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت پروژه در یک نگاه
مطالب بصورت مقدماتی بیان گردید . مطلب جدید برای بنده نداشت