بنفشه فرزانه

بنفشه فرزانه

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

متخصص حرفه ای
خیلی خوب بود. در خصوص راه اندازی کسب و کار اگر میشه بیشتر فیلم بگذارید :-) ممنون