پویا شیخ حسنی

پویا شیخ حسنی

64 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
عمق و ساده سازی و دسته بندی مطالب و مدل ذهنی ایشان