سهیل کارآگاه

سهیل کارآگاه

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
فاقد نکات حرفه ای به میزان کافی