شهاب فرمانی نژاد

شهاب فرمانی نژاد

30 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
استفاده از دانش و تجربه یک استاد دلسوز و متخصص