مریم تنقطار

مریم تنقطار

کارشناسی ارشد

35 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس ارشد مهندسی صنایع-مشاور، ممیز و مدرس سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی مواد غذایی، امنیت اطلاعات و ...

وب‌یادهای شرکت کرده