علی پورطهرانی

علی پورطهرانی

کارشناسی

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مربی گری در  محیط کار
توضیح کامل و تمرین خوب
تغییر در مسیر زندگی
محمدرضا دوست داشتنی عالی مثل همیشه
چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
به زبانی ساده و کاربردی من بسیار لذت بردم
بنیادهای مدیریت استراتژیک
توضیحات جامع و در عین حال بسیار ساده و کاریردی