هادی  الهی

هادی الهی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان سرایی سازمانی
تعاریفی که از خود داستان ارایه شده دقیق نیست اما تقسیم بندی بحث خوب بود. با تشکر