بهروز کریمی

بهروز کریمی

کارشناسی

27 وب‌ياد شرکت کرده

مهندس صنایع، علاقه مند به حوزه تکنولوژی و فناوری

وب‌یادهای شرکت کرده