مهدی مسگرخراسانی

مهدی مسگرخراسانی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

داستان مسیر موفقیت
نکات بسیار کاربردی و خوب
بیست تا سی سالگی از زبان مجید کیانپور و عماد قائنی
بسیار عالی بود. مخصوصا اینکه مرشد داشته باشیم