علی حیدری

علی حیدری

1 وب‌ياد شرکت کرده

علی حیدری هستم ،تیم نصب برتر را در حوزه حفاظت الکترونیک و شبکه رهبری می کنم . کار م آموزش در این حوزه است و امیدوارم در سایت مان nasbebartar.com راه کارهایی جدید ارایه دهیم.