سید علی حسینی

سید علی حسینی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد ارائه کرده

استاد دانشگاه، کارآفرین و مشاور بازاریابی دیجیتال