سعید کاظمی

سعید کاظمی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

تولید محتوا، وب مستر، سوشیال ها و سئو

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بنیادهای مدیریت استراتژیک
هر چند ادبیات استاد بسیار روان و عمومی بود ولی چیزی از مفاهیم و ارزش موضوع کم نکرد...خیلی از این سطح از، تسلط و ارائه مطلب سپاسگذارم.