امیرحسین قاضی

امیرحسین قاضی

کارشناسی

15 وب‌ياد شرکت کرده

مربی توسعه ی مهارت های فردی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
مفهوم، کاربردی، مطابق با حالات انسان