پوریا ادیب فر

پوریا ادیب فر

کارشناسی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بسیار ساده و روان و کاربردی بود