محمود تولایی

محمود تولایی

کارشناسی

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
کم ولی تاثیر گذار بود
داستان مسیر موفقیت
گفته های ایشان با واقعیت های زندگی تطبیق دارد و صرفا سخنرانی انگیزشی (هیجانی) نیست.