نیما صمدی

نیما صمدی

کارشناسی

2 وب‌ياد شرکت کرده

مدیرپروژه های نیروگاهی و کارشناس سرمایه گزاری و ایجاد کسب و کار های جدید