دانیال شمسیان

دانیال شمسیان

1 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
این مطلب به خوبی می تواند به درک متقابل زنان و مردان و زدودن نگاههای جنسیتی بیانجامد. قطعا یکی از نیازهای اساسی جامعه ما همین نکته است. جدای از اینکه در کسب و کار و مواجهه با موقعیتهای تجاری به حرفه ای تر شدن فضا کمک شایان توجهی می کند.