مهدی حیدری

مهدی حیدری

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
عالی بود .چون مطالب جالبی را یاد گرفتم