کیان آذرگون

کیان آذرگون

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی ارشد مدیریت فناوری