حمید داودی راد

حمید داودی راد

دکترا

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با مبانی حقوق در کسب و کار
با سلام مطالب مختصر ومفید بود