بهزاد فرجی

بهزاد فرجی

کاردانی

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان مجید کیانپور و عماد قائنی
معمولا یک کارآفرین با شخصی که پیگیر این موضوعات هست میتونه وجه اشتراکاتی داشته باشه ( هم درد هستن)