هانیه عرب

هانیه عرب

دیپلم

2 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد