آرمان طلاپا

آرمان طلاپا

کارشناسی ارشد

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زیبایی چیست؟
فن بیان خوب و موضوع کاربردی
چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
مختصر و مفید و کاربردیی
کار و تصمیم گیری گروهی
منتظر آموزشهای تکمیلی هستم