فهیمه الف

فهیمه الف

کارشناسی ارشد

9 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی مقطع ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با قانون کار
مطالب با طبقه بندی مناسبی مختصراً مطرح شد.