یحیی شمس

یحیی شمس

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بازاریابی چریکی
ممنون، خیلی مختصر و مفید و ساختار یافته بود، عالی!