نرجس وثوقی

نرجس وثوقی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
بیان شیوای مطالب، مختصر و مفید بودن و کاریزمای دکتر شیری