میلاد مهدیزاده

میلاد مهدیزاده

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

لذت یک مصاحبه شغلی
بحث خلق و ارائه داستان زندگی شخصی به منزله روش تأثرگذاری بر مصاحبه کننده برای من بسیار تازه و جذّاب بود.
بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
مختصر، نظام مند، واضح، پرسش برانگیز، و همراه با مثال بود.