علیرضا امیری

علیرضا امیری

کارشناسی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با قانون کار
قوانین اداره کار خیلی پیچیده تر و دارای مسائل حقوقی بیشتری از این چیزهایی هستند که گفته شد. البته باید حق هم بدهیم که زیاد راحت نیست گفتن همه ی آنها