شراره کاظمی

شراره کاظمی

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناسی طراحی صنعتی و طراح جواهرات