آیدین عزیزی

آیدین عزیزی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش جامع نرم افزار ارائه PowerPoint
قسمت نمودار های ترکیبی و هنر هوشمند خیلی مفید بود ممنونم