حامد حسینی ضرابی

حامد حسینی ضرابی

دکترا

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس و مشاور در حوزه آموزش سازمانی و توسعه فردی

درباره من

حامد حسینی ضرابی در حال حاضر دانشجوی دکتری علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شهید بهشتی در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دریافت نموده است و مقطع کارشناسی را در رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه تهران گذارنده است. او به عنوان مدرس مقطع کارشناسی ارشد در مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی در حال فعالیت است و سابقه تدریس و همکاری با وزارتخانه‌ها (وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو) و سازمان‌های خصوصی مختلفی را دارد. همچنین به عنوان ارزیاب در کانون‌های ارزیابی و جایزه تعالی آموزش حضور داشته و تالیفاتی (کتاب و مقاله) در زمینه ارزشیابی آموزشی دارد.