سعیده کتیرایی

سعیده کتیرایی

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر رامین سمیع زاده
وصف حال این روزای جوانان. مفید بود