محمد سلمان نژاد

محمد سلمان نژاد

کارشناسی

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

شناخت توانایی ها
کمکمون میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم