مهندس سلام

مهندس سلام

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بازاریابی چریکی
خیلی سیمپل بود.به نظرم اصلا کاربردی نبود