ایمان نیکی جو

ایمان نیکی جو

8 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با COBIT 5
توضیحان مختصر و جامع و فراگیر مبحث موردنظر