سعید شریفی

سعید شریفی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی فن بیان
ارایه مطلب به صورت دقیق