اویس سلمان

اویس سلمان

کارشناسی

30 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مغز و  تصمیم گیری
بسیار کاربردی و مفید