اشکان منوچهری

اشکان منوچهری

کارشناسی

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

 بیست سالگی از زبان پرویز درگی
خیلی عالی بود چون که کارهایی که خودشون انجام دادن رو گفتن و نه اونهایی که دوست داشته باشن .